Zákon o DPH - nová oznamovacia povinnosť platiteľov dane

Nová oznamovacia povinnosť platiteľov dane

§ 6 a § 85kk zákona o DPH (ustanovenia účinné od 15. 11. 2021) 

•     Každý platiteľ je povinný oznámiť každý vlastný účet (bežný, vkladový) vedený u tuzemského alebo zahraničného poskytovateľa platobných služieb (ďalej len „bankový účet“), ktorý používa na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 ZDPH

•     Túto povinnosť je povinný splniť bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom alebo zriadenia takéhoto účtu

•     Pokiaľ ide o zdaniteľné osoby, ktoré ku 15. novembru 2021 majú štatút platiteľa dane, sú povinné túto povinnosť splniť od 15. novembra do 30. novembra 2021 (§ 85kk) 

•     Ak majú platitelia dane zriadených viacero bankových účtov, z ktorých nie všetky pôvodne plánovali používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 ZDPH, a neskôr sa rozhodnú zmeniť účel ich používania, sú povinní túto zmenu oznámiť pred ich prvým takýmto použitím.

•     Takisto sú platitelia povinní bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa oznámeného bankového účtu

•     Túto povinnosť nemajú poskytovatelia platobných služieb vo vzťahu k iným ako platobným účtom určeným na zúčtovanie platobných operácií, ktorý je vedený pre tohto poskytovateľa platobných služieb (tzv. interné bankové účty) 

 Ako sa bude oznamovacia povinnosť plniť?

•     Osobitný formulár, ktorého vzor už je uverejnený na webovom sídle FRSR

•     Formulár je dostupný v elektronickej podateľni podľa § 33 daňového poriadku

Špecifický prípad (ods. 7)

•   Platitelia budú v osobitných prípadoch (napríklad holdingy a iné skupinové formácie) môcť oznámiť aj bankový účet, ktorého vlastníkom je iná osoba

•   V takomto prípade sa však tento účet považuje za vlastný účet platiteľa

•   Napriek tomu bude platiteľ povinný identifikovať skutočného vlastníka bankového účtu

•   Skutočný vlastník bankového účtu zodpovedá spoločne a nerozdielne za daň uvedenú na faktúre, ktorú (jej časť) dodávateľ nezaplatil v lehote splatnosti dane a, ak protihodnota lebo jej časť bola zaplatená na takýto bankový účet 

Čo ďalej vyplýva z oznamovacej povinnosti?

•     FRSR z oznámených účtov vyhotoví zoznam, ktorý zverejní na svojom webovom sídle a ktorý bude pravidelne aktualizovať

•     Náležitosti zoznamu sú upravené v § 52 ods. 16 daň. poriadku

•     Oznamovacia povinnosť môže vyvolávať niekoľko konzekvencií, týkajúcich sa tak výkonu správy daní, ako aj práv a povinností platiteľov. Ide o:

- vracanie negatívnej sumy dane, preplatkov a nadmerných odpočtov

- ručenie za daň

- možnosť rozdelenia úhrady za dodávaný tovar alebo službu (split payment)

- sankcie

Konzekvencie súvisiace s novou oznamovacou povinnosťou platiteľa Vrátenie nadmerného odpočtu

•         DÚ vyplatí nadmerný odpočet na účet oznámený podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo § 85kk (spôsobom podľa § 6 ods. 5)

•         Ak platiteľ neoznámil účet, DÚ vráti daň do desiatich dní odo dňa jeho oznámenia, pričom lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu sa považujú za dodržané

•         Ustanovenie § 79 daňového poriadku nie je týmto dotknuté 

Tá istá logika je použitá aj v § 79a ods. 3, kde sa dopĺňa, že v prípade vydania rozhodnutia o priznaní úroku z nadmerného odpočtu sa tento vráti len na účet oznámený podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo § 85kk (spôsobom podľa § 6 ods. 5) a ak platiteľ neoznámil účet, DÚ vráti daň do desiatich dní odo dňa jeho oznámenia. 

•       Vrátenie zápornej dane z dôvodu oneskorenej registrácie pre daň

•       DÚ vráti daň na účet oznámený podľa § 6 ods.1až 3 alebo § 85kk (spôsobom podľa § 6 ods 5)

•       Ak platiteľ neoznámil účet, DÚ vráti daň do desiatich dní odo dňa jeho oznámenia

•       Na vrátenie sa vzťahuje § 79 daňového poriadku

Sankcie

·         Ak platiteľ uvedie na formulári nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad mu uloží pokutu do 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Ručenie

·         V súvislosti so zavedením novej oznamovacej povinnosti platiteľov dochádza k rozšíreniu okruhu domnienok v § 69 ods. 14 ZDPH, ktoré predstavujú dostatočné dôvody na to, že platiteľ v pozícii odberateľa vedieť mal alebo vedieť mohol, že dodávateľ nezaplatí daň z dodaného tovaru alebo služby

·         pri naplnení ostatných podmienok tak zaplatenie protihodnoty na iný ako oznámený účet dodávateľa môže predstavovať dôvod na ručenie za daň